นายกุลทีป พิชิตสิงห์ และ นายศรัณย์ พิชิตสิงห์ ผู้บริหารฯ ดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

     นายกุลทีป พิชิตสิงห์ และ นายศรัณย์ พิชิตสิงห์ ผู้บริหารจาก บริษัท สยาม โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ได้ร่วมเดินทางกับทางผู้บริหาร กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตตามปริมาณเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทางผู้บริหารบริษัท สยาม โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดย คุณกุลทีป พิชิตสิงห์ และคุณศรัณย์ พิชิตสิงห์ ได้ลงทุนใน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องด้วยได้เล็งเห็นแล้วว่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตตามปริมาณเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วยในประเทศไทยจำนวน  1 โครงการและที่ประเทศเวียดนามจำนวน 4 โครงการ   

     และมีความต่อเนื่องในการดำเนินงานและขยายการลงทุน นับตั้งแต่บริษัทได้มีการเข้ามาในธุรกิจพลังงานทดแทนนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อแข่งขันและเป็นผู้นำในธุรกิจดังกล่าว ด้วยธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมให้แก่การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ตามสัญญารับซื้อขายไฟฟ้าที่มีอายุสัญญาระยะยาวสามารถให้การรับประกันความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของบริษัท ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นพลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และครอบคลุมในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย

www.youtube.com